Shin Nakano Eki-ue Plaza 410, 4-48-17 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-0012, Japan